vedtægter for floraklubben i kolding

 

§ 1

Floraklubben er Koldings samlingssted for seniorer, pensionister og efterlønsmodtagere.
Alle kan optages som medlem mod betaling af et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling

§ 2

Floraklubben tilstræber gennem socialt samvær at samle medlemmerne til møder, foredrag, kurser, udflugter, rejser, fester, motion og andre aktiviteter for på en indholdsrig måde at give medlemmerne livslyst og livsindhold.
Fremme medlemmernes sundhed og trivsel, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i Floraklubben og i det lokale samfund.

§ 3

Floraklubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Suppleanterne samt en tilforordnet, som er medlem af Kolding Byråd, kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

Formand og kassereren tegner Floraklubben.

§ 4

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg.
Floraklubben drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Alt dagligt arbejde i Floraklubben er ulønnet både i dagcentret, de forskellige arrangementer og det administrative arbejde.

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Her aflægges beretning og regnskab til godkendelse.
Budget for det kommende år fremlægges.
Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Valgene gælder for 2 år.
2 bestyrelsessuppleanter samt en suppleant for bilagskontrollanten vælges for en 1-årig periode.
Bilagskontrollanten vælges for en 2-årig periode.
Generalforsamling indvarsles med 1 måned før afholdelse med følgende dagsorden som minimumspunkter:

1.   Valg af dirigent.

2.   Beretning.

3.   Regnskab.

4.   Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

5.   Fastsættelse af kontingent.

6.   Valg af formand (ulige år)
eller kasserer (lige år).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

9. Valg af 1 bilags suppleant (for 2 år)

10. Valg af 1 suppleant for bilagssuppleanten (for 1 år)

11. Eventuelt.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer fremsender et ønske herom med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.


§ 7

Regnskabet reviews af ekstern revisor og kontrolleres af bilagskontrollanterne. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 8

Ændringer i Floraklubbens vedtægter kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor forslag til ændringer af vedtægterne er et selvstændigt punkt på dagsordenen.
For at vedtage ændringer i vedtægterne skal 75% (3/4) af de tilstedeværende medlemmer stemme for ændringerne.

§ 9

Ved klubbens eventuelle opløsning anvendes de resterende midler til omsorgsarbejde efter Kolding Kommunes Seniorudvalgs bestemmelser.

 

---oooOooo---


Vedtaget på generalforsamlingen onsdag den 15. marts 2023

.